Statut fundacji

STATUT FUNDACJI

Rozwoju Edukacji Cyfrowej"

 Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez CYBER MIND VC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (adres: 81-363 Gdynia, ulica Szkolna 10/1), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000678925, REGON: 367319438, NIP: 5862318122, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (2019-04-09), Repertorium A numer   1562/2019, przed notariuszem Martą Jeziorską, w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ulicy Chmielnej 26 lok. 118, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 §2.

 1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 3. Fundacja może tworzyć:
 • oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;
 • tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§3

 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw edukacji narodowej.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§5

Celem Fundacji jest:

 • działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa w zakresie programowania, kodowania, tworzenia gier i programów oraz zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie świadomego korzystania z technologii cyfrowych;
 • działalność na rzecz zwiększania dostępu obywateli, instytucji i organizacji do technologii cyfrowych oraz zdobywania kompetencji w tym zakresie;
 • współpraca ze środowiskiem akademickim;
 • inicjowanie, sieciowanie i animowanie współpracy podmiotów różnych sektorów mające na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społeczeństwa informacyjnego;
 • stymulowanie i wspieranie inicjatyw społeczno-gospodarczych sprzyjających rozwojowi społeczeństwa informacyjnego;
 • rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o technologiach cyfrowych, informacyjnych i kulturze informatycznej wśród dzieci i rodziców oraz motywowanie rodziców do uczenia dzieci programowania w domu;
 • wspieranie systemu oświaty w kształceniu dzieci i młodzieży oraz zawodowych kadr w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych;
 • popieranie informatyzacji i cyfryzacji, w szczególności rozwoju informatycznej i technologicznej bazy materialnej szkół, uczelni, przedsiębiorstw i innych placówek;
 • popularyzacja wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania nowych technologii i umiejętności cyfrowych w życiu obywateli oraz w funkcjonowaniu instytucji, organizacji i innych podmiotów;
 • wsparcie w rozwoju myśli naukowo-technicznej i transferu technologii;
 • działalność promująca i upowszechniająca naukę, osiągnięcia naukowe i techniczne w zakresie programowania, kodowania, tworzenia gier i programów oraz wszelkich technologii cyfrowych.

§6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • działalność wspierającą edukację;
 • działalność naukową, naukowo-techniczną i oświatową;
 • działalność edukacyjną w szczególności związaną z nauczaniem wczesnoszkolnym i szkolnym związanym z informatyką oraz przedmiotami ścisłymi z grupy STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), takimi jak matematyka, fizyka, chemia;
 • udzielanie pomocy organizacyjnej i know-how innym podmiotom, prowadzenia działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych promujących rozwój kompetencji cyfrowych;
 • wspieranie wszelkich inicjatyw oraz form zdobywania wiedzy;
 • działania na rzecz interesów grup marginalizowanych w zakresie możliwości, jakie tworzą dla nich nowe technologie oraz kompetencje cyfrowe;
 • tworzenie, gromadzenie i udostępnianie zasobów informacji na temat społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz tworzenie zasobów Internetu i ich promocja;
 • międzynarodową współpracę w dziedzinie edukacji, w tym współpracy na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i edukacji cyfrowej oraz dotyczącej znaczenia technologii komunikacyjnych i informacyjnych w rozwoju indywidualnym i społecznym;
 • promowanie działań innowacyjnych w zakresie edukacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym poprzez działalność dydaktyczną, wydawniczą oraz transfer technologii, a także organizację konferencji;
 • gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych na realizację założonych celów;
 • organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów edukacyjnych zwłaszcza dotyczących kompetencji cyfrowych;
 • współpracę z środkami masowego przekazu;
 • organizację imprez edukacyjnych;
 • przygotowywanie opinii, analiz, raportów i ekspertyz;
 • publikację wykonanych opracowań i analiz;
 • tworzenie zespołów badawczych oraz realizację programów badawczych;
 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej lub udział w prowadzonych projektach badawczo-rozwojowych oraz ich finansowanie lub współfinansowanie;
 • inicjowanie, sieciowanie, organizowanie, realizowanie i finansowania przedsięwzięć, projektów oraz programów w zakresie prac badawczo - rozwojowych mających dostarczyć wiedzy o nowoczesnych technologiach i metodyce wdrażania innowacyjnych produktów edukacyjnych;
 • prezentowanie swojego stanowiska opinii publicznej;
 • prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów, sympozjów, sesji naukowych, odczytów, podróży studyjnych, targów, wystaw w zakresie nauki, techniki, w szczególności w szczególności poświęconych rozwojowi nowoczesnych technologii i cyfryzacji, ekonomii, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej;
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji oraz w rodzinie;
 • popularyzację idei kształcenia przez całe życie oraz korzyści płynących z wykorzystania nowoczesnych technologii i umiejętności cyfrowych;
 • prowadzenia programów stypendialnych dla młodzieży szkolnej i akademickiej;
 • promocję oraz finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspomaganie tworzenia i działania partnerstw i koalicji różnych organizacji i instytucji, służących realizacji celów zgodnych z celami Fundacji;
 • organizację i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych;
 • tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali oraz serwisów służących popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego, edukacji cyfrowej oraz wiedzy na temat nowoczesnych technologii i ich wykorzystania przez różne grupy społeczne;
 • prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży o utrudnionym dostępie do edukacji w tym również zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym;
 • prowadzenie doradztwa i innych form kształcenia dla osób oraz organizacji i instytucji w zakresie objętym celami Fundacji,
 • promocję i organizację wolontariatu;
 • udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom i domom dziecka;
 • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz polepszenia warunków życia, rozwoju dzieci i młodzieży oraz na rzecz osób pochodzących z regionów słabszych ekonomicznie, regionów niedoinwestowanych i zacofanych.

§ 7.

 1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Obie te formy działalności wyodrębnia się rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 2. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągania celów statutowych oraz wspierania ich działalności.
 3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
 4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział III. Majątek fundacji

§ 8.

Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną 2.000,- (dwa tysiące) złotych, stanowiącą fundusz założycielski Fundacji, oraz dodatkowo na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza kwotę 2.000,- (dwa tysiące) złotych. 

§ 9.

 1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
 2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, w pozostałych instrumentach rynku finansowego, w udziałach spółek, w jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz nieruchomościach i ruchomościach. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej utratą.

 § 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 § 11.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów;
 • dotacji i subwencji oraz grantów;
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • dochodów z majątku Fundacji;
 • dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
 • odsetek i depozytów bankowych;
 • dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 • działalności gospodarczej. 

§ 12.

 1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV. Organy fundacji

 § 13.

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Fundator może powoływać inne organy i określać ich kompetencje.
 3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa, niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
 4. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych. 

§ 14.

 1. Do kompetencji Fundatora w szczególności należy:
 • powołanie i odwołanie członków Zarządu;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji;
 • ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
 • zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
 • wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu, której przedmiot ma wartość co najmniej 10.000 zł, a polegającej na zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, ruchomości, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia albo wydatkowanie środków pieniężnych za wyjątkiem czynności przewidzianych w budżecie i planach działania, o których mowa w pkt. 2);
 • wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez niego za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 1. W celu realizacji swoich zadań Fundator jest uprawniona w szczególności do:
 • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
 • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
 • uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

Rozdział VI. Zarząd Fundacji

§ 15.

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora na okres wspólnej kadencji.
 2. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

§ 16.

 1. Spośród powołanych członków Zarządu Fundator wyznacza Prezesa Zarządu. Pozostali powołani członkowie Zarządu posługują się funkcją Wiceprezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub wykonywać czynności członków Zarządu na podstawie innego tytułu. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Fundator.
 3. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 17.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 • opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
 • opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 • zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji z zastrzeżeniem § 14 ust.1 pkt 5 statutu;
 • powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji po uprzednim uzyskaniu zgody Fundatora;
 • opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
 • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
 1. Budżety i plany, o których mowa w ust.2 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Fundatorowi do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.
 2. Zarząd odpowiada przed Fundatorem za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

§ 18.

W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z Pełnomocnikiem do składania oświadczeń i podejmowania zobowiązań w imieniu Fundacji, powoływanym przez Fundatora.

W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 19.

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

§ 20.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje Fundator.
 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji. 

§ 21.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora albo innego członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne), w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
 5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Fundatora „Regulamin Zarządu Fundacji”.

VII. Działalność gospodarcza

§ 22.

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

§ 23.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 • 11.Z wydawanie książek;
 • 12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
 • 13.Z wydawanie gazet;
 • 14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • 19.Z pozostała działalność wydawnicza;
 • 21.Z działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
 • 29.Z działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 • 01.Z działalność związana z oprogramowaniem;
 • 03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 • 09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 • 11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 • 12.Z działalność portali internetowych;
 • 19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 • 11.Z działalność agencji reklamowych;
 • 20.Z badanie rynku i opinii publicznej;
 • 10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 • 90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 10.Z placówki wychowania przedszkolnego;
 • 20.Z szkoły podstawowe;
 • 31.A gimnazja;
 • 31.B licea ogólnokształcące;
 • 32.A technika;
 • 32.B branżowe szkoły I stopnia;
 • 32.C szkoły specjalne przysposabiające do pracy;
 • 32.D branżowe szkoły II stopnia;
 • 41.A szkoły policealne;
 • 41.B kolegia pracowników służb społecznych;
 • 41.C placówki doskonalenia nauczycieli;
 • 42.Z szkoły wyższe;
 • 59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 60.Z działalność wspomagająca edukację;
 • 99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

VIII. Zmiana Statutu

§ 24.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmują Fundator w drodze oświadczenia woli.

 Zmiana celu Fundacji

§ 25.

Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

 Połączenie Fundacji

§ 26.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem § 27 jest Zarząd.
 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 27.

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

 Likwidacja Fundacji

 § 28.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§ 29.

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
 2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd albo inna osoba wskazana przez Fundatora.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 5 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora. 

XII. Postanowienia końcowe

§ 30.

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 4 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 31.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.