artykuly

Porównanie atrakcyjności zajęć chemicznych z wykorzystaniem doświadczeń chemicznych eksperymentów w rzeczywistości rozszerzonej oraz multimediów dla uczniów gimnazjów

 

W celu sprawdzenia czy istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy więcej niż dwiema grupami wydzielonymi na podstawie zastosowanej techniki ilustrującej prezentowane doświadczenia (eksperymenty tradycyjne, użycie multimediów, rozszerzona rzeczywistość), stosowano test Kruskala-Wallisa - nieparametryczny odpowiednik analizy wariancji (ANOVA). W przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy grupami, stosowano dalsze testowanie post hoc za pomocą wielokrotnych porównań średnich rang (test Dunna).

W celu sprawdzenia czy istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy dwiema grupami, wydzielonymi na podstawie płci ankietowanych lub obszaru badań, stosowano test U Manna-Whitneya. W celu lepszego zilustrowania zaistniałych różnic, rozkłady odpowiedzi przedstawiono na wykresach skrzynkowych.

W szkołach, które nie mają zaplecza chemicznego lecz korzystają z projektorów, telewizorów czy tablic multimedialnych, eksperymentowanie w rzeczywistości rozszerzonej jest doskonałą alternatywą dla zajęć z chemii z wykorzystaniem przysłowiowej „kredy i tablicy”, czy też materiałów multimedialnych.

Korelacje pomiędzy zmiennymi rangowymi sprawdzono za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana. Współczynnik ten przyjmuję wartości od +1 (silna korelacja dodatnia, wraz ze wzrostem jednej zmiennej, następuję wzrost drugiej zmiennej), poprzez 0 (brak korelacji) do –1 (silna korelacja ujemna, wzrost wartości jednej zmiennej, powodował spadek wartości drugiej zmiennej). W omawianych analizach statystycznych za poziom istotności przyjęto wartość p=0,05.

Możliwość eksperymentowania (samodzielnego oraz przy zastosowaniu środowiska AR) przekładała się na odbiór takiej metody jako bardziej atrakcyjnej – w porównaniu z zastosowaniem multimediów. I - jak wskazują zebrane dane - nie ma na to wpływu ani płeć ani obszar pochodzenia ucznia.